De VLR Stichting, hierna te noemen VLRS, is opgericht op 3 juni 1986. De doelstelling van de VLRS is statutair vastgelegd. De VLRS heeft een ANBI erkenning waardoor giften en legaten voor aftrek van de inkomstenbelasting in aanmerking komen.


Doelstelling
De VLRS stelt zich ten doel het doen van uitkeringen aan instellingen werkzaam op charitatief, sociaal, cultureel en godsdienstig gebied. Met haar doelstelling beoogt de instelling het algemeen belang te dienen. Op dit moment worden aan vier verschillende soorten doelen financiële bijdragen gegeven:

De Stichting
Het bestuur van de VLRS bepaalt aan de hand van de jaarcijfers het bedrag dat aan de door hen goedgekeurde instellingen kan worden toegewezen.
Het bestuur van de VLRS wordt gevormd door:

De bestuurders van de VLRS ontvangen géén beloning voor hun werkzaamheden. Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig. De VLRS heeft geen personeel in dienst.

Financiëel
Verkorte staat van baten en lasten in euro's over 2017.

Ontvangen donaties

250.000,00

Opbrengst 
79.341,00
Rente bank/leningen
320,00
 
Waardeveranderingen Effect
87.547,00
 
Baten
417.208,00
Beheerskosten
-1.872,00
Doeluitgaven
-97.200,00
 
Kosten effecten
-6.669,00
 
Lasten
-105.741,00
Resultaat
311.467,00

De doeluitgaven in 2017 bedroegen € 97.200,-- waarvan circa 34% aan kerkelijke instellingen, 19% aan hulp aan kinderen in nood in derdewereldlanden, 45% aan goede doelen en erkende instellingen met betrekking tot cultuur, sport en natuur en 2% aan de regionale goede doelen.

Beleidsplan
In korte lijnen is het beleid van de VLRS gericht op het verwezenlijken van haar doelstelling met name door het verwerven van schenkingen en het beleggen van vermogen opdat de inkomsten die hiermee worden opgehaald overeenkomstig het doel van VLRS kunnen worden geschonken aan instellingen die werkzaam zijn op charitatief, sociaal, cultureel en godsdienstig gebied. De VLRS heeft geen winstoogmerk.
Het batig saldo na vereffening moet worden besteed conform de doelstelling. VLRS werft gelden door schenkingen en het beleggen van het vermogen. Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig. De bestuurders van de VLRS ontvangen géén beloning voor hun werkzaamheden. Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig. De administratie en het vermogensbeheer worden gevoerd door het secretariaat, daarbij gebruik makend van onbezoldigde, adviserende vrijwilligers.

Contact
De VLR Stichting is te bereiken via:
VLR Stichting
info@vlrs.nl
RSIN nummer 805174072
KvK Rotterdam 41119110